facebook

REGULAMIN

 

§ 1Warunki Ogólne

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska Spółka Jawna z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Sadowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268516 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 Cel Programu

Celem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej: „Programem”, jest zbieranie punktów z promocyjnych etykiet produktów Organizatora oraz ich wymiana na nagrody z katalogu nagród, o którym mowa w § 5 ust. 1. Uczestnikami Programu mogą być wszyscy hodowcy po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 Punkty

1. Punktami w Programie są Biodolary, których odpowiedni nominał znajduje się na etykietach produktów Organizatora.

2. Zbieranie punktów odbywa się poprzez odrywanie z etykiet produktów Organizatora oznakowanych kuponów i wklejenie ich do książeczki Programu dostępnej w siedzibie Organizatora, u terenowego przedstawiciela Organizatora lub u właściwego dla Uczestnika lekarza weterynarii.

3. Organizator nie nakłada na Uczestnika obowiązku wypełnienia punktami wszystkich pól przewidzianych w książeczce Programu. Uczestnik może zrealizować książeczkę wypełnioną dowolną ilością punktów. Punkty mogą być jednak wklejane wyłącznie w miejsca do tego wyznaczone.

4. Po nadesłaniu książeczki Programu do Organizatora punkty są sumowane i umieszczane w systemie obsługi Uczestników Programu (www.program.biopoint.pl) w terminie 2 dni roboczych od daty wpłynięcia książeczki do siedziby Organizatora.

5. Po aktualizacji liczby punktów w systemie obsługi Uczestnika Programu, Uczestnikowi przysługuje wybór nagrody z dostępnego katalogu nagród, znajdującego się na stronie Programu (www.program.biopoint.pl). Po dokonaniu wymiany punktów na wybraną nagrodę, Organizator odejmuje wykorzystaną liczbę punktów z konta Uczestnika.

    6. Wypełniona książeczka powinna być wysłana przesyłką rejestrowaną (np. list polecony, przesyłka kurierska).

 

§ 4 System obsługi Uczestnika Programu

1. Organizator stworzył system obsługi Uczestnika Programu, który umożliwi wgląd do aktualnej liczby zebranych przez Uczestnika punktów (patrz § 3 ust. 4). System dostępny jest pod adresem www.program.biopoint.pl.

2. Uczestnictwo w systemie jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem wskazanym w ust. 1. Uczestnik obowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, NIP, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - nazwy podmiotu. W formularzu wymagane jest również podanie imienia i nazwiska lekarza weterynarii prowadzącego fermę.

3. Karta Programu, o której mowa w ust. 2, dostępna będzie nieodpłatnie w siedzibie Organizatora lub u właściwego dla Uczestnika lekarza weterynarii po zgłoszeniu zapotrzebowania na jej wydanie u Organizatora lub właściwego lekarza weterynarii. Jest ona oznakowana indywidualnym numerem i daje uczestnikowi możliwość korzystania z usług i produktów znajdujących się w ofercie Partnerów Programu. Szczegóły ofert są wyznaczane przez Partnerów Programu i są dostępne w ich siedzibach.

 

§ 5 Nagrody

1. Lista produktów punktowanych w Programie oraz lista nagród wraz z sumą Biodolarów uprawniających do wymiany punktów na daną nagrodę znajdują się na stronie internetowej Programu (www.program.biopoint.pl).

2. Wysyłka nagrody na adres wskazany przez zamawiającego, nastąpi w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia przez Uczestnika zamówienia na nagrodę:

1) za pośrednictwem strony www.program.biopoint.pl lub korespondencyjnie, po wypełnieniu formularza dostępnego na wskazanej stronie oraz u Organizatora lub

2) przy pomocy przedstawicieli Organizatora lub właściwego lekarza weterynarii.

Organizator dopuszcza również możliwość osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

3. W celu otrzymania wybranej nagrody Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą, oprócz zgromadzenia wymaganej do wymiany na nagrodę ilości Biodolarów, mają obowiązek uiścić kwotę 1 zł netto za każdą z wybranych nagród, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Organizatora.

4. Nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 złotych brutto otrzymane przez Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od nagród. Podatek od nagród o wartości przekraczającej 760 złotych brutto odebranych przez Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, uiszcza Organizator.

5. W przypadku braku dostępności danej nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innego produktu, o takiej samej bądź podobnej wartości użytkowej.

6. Kosztem wysyłki nagrody obciążony zostanie Organizator. Szczegółowe warunki odbioru nagrody zostaną ustalone podczas kontaktu przedstawiciela firmy z Uczestnikiem, który wyśle promocyjną książeczkę (§ 3 ust. 2-3).

 

§ 6 Czas trwania Programu

Program odbywa się na terytorium Polski i trwa do wyczerpania promocyjnych opakowań.

 

§ 7 Partnerzy Programu

1.Partnerami Programu są firmy:

1) Veniti S.A. ul. Pańska 98 lok. 55, 00-837 Warszawa oraz

2) BHP Serwis Marcin Mączkowski, Sienkiewicza 11, 13-306 Kurzętnik.

2.Partnerzy zapewniają uczestnikom Programu preferencyjne warunki korzystania z usług i zakupu towarów znajdujących się w przygotowanych dla Uczestników Programu ofertach Partnerów.

  1. Do skorzystania z oferty Partnerów Programu niezbędne jest posiadanie Karty, o której mowa w §4 ust. 2-3.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Programu Lojalnościowego – www.program.biopoint.pl.

2. Udział w Programie wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik Programu Lojalnościowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

4. Zasady wykorzystania danych osobowych osób biorących udział w Programie Lojalnościowym określone zostały w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczonej poniżej, dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.program.biopoint.pl/8,Regulamin.html

5. Program, którego warunki zostały określone przez Organizatora w Regulaminie, nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", a jego wynik nie zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zmianami).

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu. Informacja o rozpoczęciu Programu opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora www.program.biopoint.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.program.biopoint.pl. W stosunku do danego Uczestnika zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 10 dni od daty otrzymanie informacji mailowej o wprowadzeniu zmian Regulaminu.

W ciągu 10 dni od otrzymania informacji e-mail o zmianie Regulaminu Uczestnik akcji może, nie wyrażając zgody na zmianę Regulaminu, wystąpić z Programu. Ewentualnie, Uczestnik może w terminie 5 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o zmianie Regulaminu wystąpić z wnioskiem o kontynuowanie uczestnictwa w akcji na dotychczasowych zasadach przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie. Wystąpienie z Programu lub oświadczenie o kontynuowaniu uczestnictwa na dotychczasowych zasadach dokonuje się bądź w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres siedziby Organizatora, bądź drogą mailową na adres: program@biopoint.pl. Decydująca dla zachowania wskazanych wyżej terminów jest data otrzymania wiadomości przez Organizatora. Zaniechanie opisanych działań we wskazanych terminach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO [dalej Dyrektywa RODO], BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska sp. jawna z siedzibą w Stawigudzie (dalej jako: Spółka) informuje, że:

 

1. Administratorem Danych jest Spółka BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska sp. jawna z siedzibą w Stawigudzie, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, + 48 89 542 08 04

2. Spółka gwarantuje, że dane osobowe osób są przetwarzane wyłącznie w celu:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO),

c) archiwizacji – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) marketingowym- poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. Przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) imię/imiona, nazwisko,

b) dane identyfikacyjne (numer PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości),

c) dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),

d) dane finansowe (numer rachunku bankowego),

e) dane kontraktowe (szczegóły dotyczące zawartej umowy).

4. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółki, a także podmioty będące odbiorcami danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO. Odbiorcami takimi są podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów i wyłącznie w celu wykonania zawartych umów, tj.: kancelaria prawna obsługująca Spółkę, Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Dane osobowe, przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania danych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo:

a) do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich sprostowania lub uzupełnienia;

c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;

d) do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki;

f) w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do korzystania z Programu Lojalnościowego BioPoint. Brak podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w Programie Lojalnościowym BioPoint i z brakiem możliwości odbioru nagród przysługującym uczestnikom programu.

9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.

10. Witryna http://biopoint.pl/ używa cookies. Cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony i przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi.

11. Gromadzone informacje w ramach cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12. Na witrynie Spółki wykorzystywane są następujące pliki cookies „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.

13. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies. Powyższe jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 

 

Polecamy