facebook

 

REGULAMIN

 

§ 1

 

Warunki Ogólne

 

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest BioPoint M. Jankowski M. Niewiadomska Spółka Jawna z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Sadowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268516 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

§ 2

 

Cel Programu

 

Celem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej: „Programem”, jest zbieranie punktów z promocyjnych etykiet produktów Organizatora oraz ich wymiana na nagrody z katalogu nagród, o którym mowa w § 5 ust. 1. Uczestnikami Programu mogą być wszyscy hodowcy po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

 

Punkty

 

1. Punktami w Programie są Biodolary, których odpowiedni nominał znajduje się na etykietach produktów Organizatora.

2.  Zbieranie punktów odbywa się poprzez odrywanie z etykiet produktów Organizatora oznakowanych kuponów i wklejenie ich do książeczki Programu dostępnej w siedzibie Organizatora, u terenowego przedstawiciela Organizatora lub u właściwego dla Uczestnika lekarza weterynarii.

3. Organizator nie nakłada na Uczestnika obowiązku wypełnienia punktami wszystkich pól przewidzianych w książeczce Programu. Uczestnik może zrealizować książeczkę wypełnioną dowolną ilością punktów. Punkty mogą być jednak wklejane wyłącznie w miejsca do tego wyznaczone.

4.  Po nadesłaniu książeczki Programu do Organizatora punkty są sumowane i umieszczane w systemie obsługi Uczestników Programu (www.program.biopoint.pl) w terminie 2 dni roboczych od daty wpłynięcia książeczki do siedziby Organizatora.

5. Po aktualizacji liczby punktów w systemie obsługi Uczestnika Programu, Uczestnikowi przysługuje wybór nagrody z dostępnego katalogu nagród, znajdującego się na stronie Programu (www.program.biopoint.pl). Po dokonaniu wymiany punktów na wybraną nagrodę, Organizator odejmuje wykorzystaną liczbę punktów z konta Uczestnika.

       6. Wypełniona książeczka powinna być wysłana przesyłką rejestrowaną (np. list polecony, przesyłka kurierska).

 

§ 4

 

System obsługi Uczestnika Programu

 

1. Organizator stworzył system obsługi Uczestnika Programu, który umożliwi wgląd do aktualnej liczby zebranych przez Uczestnika punktów (patrz § 3 ust. 4). System dostępny jest pod adresem www.program.biopoint.pl.

2.  Uczestnictwo w systemie jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem wskazanym w ust. 1. Uczestnik obowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, NIP, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  - nazwy podmiotu. W formularzu wymagane jest również podanie imienia i nazwiska lekarza weterynarii prowadzącego fermę.

3. Karta Programu, o której mowa w ust. 2,  dostępna będzie nieodpłatnie w siedzibie Organizatora lub u właściwego dla Uczestnika lekarza weterynarii po zgłoszeniu zapotrzebowania na jej wydanie u Organizatora lub właściwego lekarza weterynarii. Jest ona oznakowana indywidualnym numerem i daje uczestnikowi możliwość korzystania z usług i produktów znajdujących się w ofercie Partnerów Programu. Szczegóły ofert są wyznaczane przez Partnerów Programu i są dostępne w ich siedzibach.

 

§ 5

 

Nagrody

 

1.  Lista produktów punktowanych w Programie oraz lista nagród wraz z sumą Biodolarów uprawniających do wymiany punktów na daną nagrodę znajdują się na stronie internetowej Programu (www.program.biopoint.pl).

2. Wysyłka nagrody na adres wskazany przez zamawiającego, nastąpi w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia przez Uczestnika zamówienia na nagrodę:

     1) za pośrednictwem strony www.program.biopoint.pl lub korespondencyjnie, po wypełnieniu formularza dostępnego na wskazanej stronie oraz u Organizatora lub

2) przy pomocy przedstawicieli Organizatora lub właściwego lekarza weterynarii.

     Organizator dopuszcza również możliwość osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

3. W celu otrzymania wybranej nagrody Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą, oprócz zgromadzenia wymaganej do wymiany na nagrodę ilości Biodolarów, mają obowiązek uiścić kwotę 1 zł netto za każdą z wybranych nagród, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Organizatora.

4.  Nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 złotych brutto otrzymane przez Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od nagród. Podatek od nagród o wartości przekraczającej 760 złotych brutto odebranych przez Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, uiszcza Organizator.

5.  W przypadku braku dostępności danej nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innego produktu, o takiej samej bądź podobnej wartości użytkowej.

6.  Kosztem wysyłki nagrody obciążony zostanie Organizator. Szczegółowe warunki odbioru nagrody zostaną ustalone podczas kontaktu przedstawiciela firmy z Uczestnikiem, który wyśle promocyjną książeczkę (§ 3 ust. 2-3).

 

 

§ 6

 

Czas trwania Programu

 

Program odbywa się na terytorium Polski i trwa do wyczerpania promocyjnych opakowań.

 

§ 7

 

Partnerzy Programu

 

1.  Partnerami Programu są firmy:

     1) Veniti S.A. ul. Pańska 98 lok. 55, 00-837 Warszawa oraz

     2) BHP Serwis Marcin Mączkowski, Sienkiewicza 11, 13-306 Kurzętnik.

2.  Partnerzy zapewniają uczestnikom Programu preferencyjne warunki korzystania z usług i zakupu towarów znajdujących się w przygotowanych dla Uczestników Programu ofertach Partnerów.

3. Do skorzystania z oferty Partnerów Programu niezbędne jest posiadanie Karty, o której mowa w §4 ust. 2-3.

 

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Programu Lojalnościowego - www.program.biopoint.pl.

2.  Udział w Programie wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3.  Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z przeprowadzeniem promocji przez Organizatora, zgodnie z klauzulą ustawy o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

4. Program, którego warunki zostały określone przez Organizatora w Regulaminie, nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", a jego wynik nie zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zmianami).

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu. Informacja o rozpoczęciu Programu opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora www.program.biopoint.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.program.biopoint.pl. W stosunku do danego Uczestnika zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 10 dni od daty otrzymanie informacji mailowej o wprowadzeniu zmian Regulaminu.

     W ciągu 10 dni od otrzymania informacji e-mail o zmianie Regulaminu Uczestnik akcji może, nie wyrażając zgody na zmianę Regulaminu, wystąpić z Programu. Ewentualnie, Uczestnik może w terminie 5 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o zmianie Regulaminu wystąpić z wnioskiem o kontynuowanie uczestnictwa w akcji na dotychczasowych zasadach przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie. Wystąpienie z Programu lub oświadczenie o kontynuowaniu uczestnictwa na dotychczasowych zasadach dokonuje się bądź w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres siedziby Organizatora, bądź drogą mailową na adres: program@biopoint.pl. Decydująca dla zachowania wskazanych wyżej terminów jest data otrzymania wiadomości przez Organizatora. Zaniechanie opisanych działań we wskazanych terminach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu.

 

Polecamy

2300 Biodolarów
6400 Biodolarów
1700 Biodolarów
Brak zdjecia
1700 Biodolarów